Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De wet medezeggenschap (WMS) stelt dat een GMR verplicht is bij besturen met meer dan één school. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd.

In de GMR zijn alle basisscholen van De Oorsprong vertegenwoordigd met een lid uit de personeelsgeleding en een lid uit de oudergeleding. Voor de communicatie met hun achterban zijn de leden zelf verantwoordelijk.

De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. In de WMS staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in ieder geval advies of instemming moet uitbrengen. Dat betreft het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau.

Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten behoeve van meer dan één school. De personeelsgeleding van de GMR heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden verricht.

De GMR kent drie subcommissies. Deze subcommissies zijn organisatie, financiën en personeel. Elke subcommissie heeft een voorzitter en elk GMR-lid maakt deel uit van één van de subcommissies. Door met subcommissies te werken wordt het voorbereidende werk onder de leden verdeeld. Op vraagstukken en documenten die om instemming of advies vragen wordt binnen de subcommissies een voorstel geformuleerd. In de grote GMR-vergadering vindt vervolgens de definitieve besluitvorming plaats.

In de GMR van De Oorsprong is altijd plaats voor ouders die een steentje bij willen dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Bent u van mening dat uw ervaring van toegevoegde waarde is voor de GMR en wilt u actief deelnemen aan de medezeggenschapsraad van De Oorsprong, stuurt u dan een mail naar gmr@de-oorsprong.nl of neem contact op met de directie van de school van uw kind.

U bent van harte welkom.