De Scholen

Onderwijs

De Oorsprong is een vereniging van zeven basisscholen en één nevenvestiging op de Utrechtse Heuvelrug. Klik hier voor een overzicht van deze scholen op de kaart. Elke school heeft een eigen onderwijskundig concept. Voor alle scholen geldt dat er gewerkt wordt met moderne methoden en leermiddelen. Wij willen de leerlingen zo goed mogelijk leren presteren op basis van hun capaciteiten. Naast groepsgericht onderwijs is er volop ruimte voor zelfstandig werken. Op elke school zijn er zorgprogramma’s om kinderen die het nodig hebben extra te begeleiden. Hiernaast ziet u de logo’s alle scholen van De Oorsprong. Als u op de logo’s klikt komt u rechtstreeks op websites van deze scholen terecht.

Passend Onderwijs

Ieder schoolbestuur heeft op basis van geloofsovertuiging of pedagogisch concept een ‘eigen’ aanmeldingsprocedure. Toch moeten scholen zich ook houden aan de richtlijnen die de overheid geeft bij het aanmelden van een kind op de school. Per 1 augustus 2014 zijn scholen namelijk verantwoordelijk voor het bieden van een goede onderwijsplek aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet de zorgplicht.

Ook voor de scholen van De Oorsprong geldt, dat ze zich inzetten om hun leerlingen zo goed mogelijk en passend onderwijs te bieden. Met behulp van interne begeleiders (IB-ers) wordt samen met de ouders gekeken waar het kind behoefte aan heeft en hoe dit ingevuld kan worden.

Mocht een kind dusdanig veel extra begeleiding nodig hebben en dit niet (meer) op de school waar het kind naar toe gaat geboden kunnen worden, dan is de school verplicht om een andere, passende onderwijsplek te bieden. Binnen het samenwerkingsverband ZOUT (Zuid-Oost Utrecht), waar 87 scholen aan deelnemen wordt dan een plek gezocht waar het kind beter begeleid kan worden en kunnen de ouders besluiten of ze dit willen of niet.

Lees meer

Opleiden

Onze scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leerkrachten. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, een christelijke lerarenopleiding voor basisonderwijs (pabo) in Utrecht.

Dit partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling. Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum, onderdeel van de Marnix Academie.