Code voor Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

“Kinderen laten leren. Dat is de maatschappelijke opdracht voor alle scholen in het primair onderwijs. Ons streven is dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen en dat de school daar een maximale bijdrage aan levert. Als schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs zijn we verantwoordelijk voor de invulling van deze opdracht. Goed onderwijs vraagt om goed bestuur.” Lees meer over deze code op POraad.

De PO-Raad ziet het verhogen van de kwaliteit van schoolbesturen als belangrijk doel in haar werk. In de Code Goed Bestuur PO hebben de leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder goed bestuur. Schoolbesturen en intern toezichthouders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. Zo is de code een leidraad, een instrument voor reflectie. De code nodigt uit om eigen keuzes te maken en deze keuzes te verantwoorden.

Ook SPCO De Oorsprong hanteert de Code voor Goed Bestuur Primair Onderwijs als leidraad voor het bestuurlijk handelen binnen de organisatie. De uitgangspunten voor goed bestuur die in de code zijn vermeld worden nageleefd.