Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Volgens de wet medezeggenschap (WMS) is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) verplicht is bij besturen met meer dan één school. In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. In de GMR zijn alle zeven basisscholen van De Oorsprong vertegenwoordigd met een personeelslid en een ouder. In totaal bestaat de GMR uit maximaal veertien stemgerechtigde leden. De GMR is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban.

Waar houdt de GMR zich mee bezig?

Dit zijn kwesties die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van- of alle scholen. In de WMS staat een aantal onderwerpen waarover de GMR in iedere geval advies of instemming moet uitbrengen. Zoals het meerjarig financieel beleid en de criteria die worden toegepast bij de verdeling van de middelen over voorzieningen op bovenschools- en schoolniveau. Verder heeft de GMR een adviesrecht bij de aanstelling of het ontslag van personeel met managementtaken voor meer dan één school. De vertegenwoordiging van het personeel heeft een instemmingsbevoegdheid bij de samenstelling van de formatie van personeel dat bovenschoolse werkzaamheden uitvoert.

De GMR kent drie subcommissies, waar de portefeuilles organisatie, financiën en personeel onder vallen. Iedere subcommissie heeft een voorzitter en elk GMR-lid maakt deel uit van één van de subcommissies. Door met subcommissies te werken verdelen de leden het voorbereidende werk. Op vraagstukken en documenten waar instemming of advies voor nodig is, formuleren de subcommissies een voorstel. In de grote GMR-vergadering wordt dan een definitief besluit genomen.

In de GMR van De Oorsprong zijn ouders die een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van harte welkom! Wilt u graag toegevoegde waarde leveren en actief deelnemen aan de medezeggenschapsraad van De Oorsprong? Stuur dan een mail naar gmr@deoorsprong.nl of neem contact op met de directie van de school van uw kind.